10
psychoterapeuta
serwiszglossie

 

Psychoterapeuta – osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.

W Polsce obecnie nie ma uregulowanej sytuacji prawnej dotyczącej wymagań które musi spełniać osoba nazywająca siebie psychoterapeutą. Od kilku lat w opracowaniu jest ustawa "o niektórych zawodach medycznych" lecz nie została jeszcze uchwalona.
Projekt ustawy zakłada, iż zawód psychoterapeuty będzie mogła wykonywać "Osoba, która ukończyła szkołę wyższą i uzyskała tytuł magistra lub magistra pielęgniarstwa lub lekarza, oraz ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii".
Obecnie leczenie psychoterapeutyczne jest finansowane przez NFZ w formie leczenie stacjonarnego lub ambulatoryjnego, zarówno indywidualnego jak i grupowego. Ze względu na brak uchwalonej ustawy powstały pozaustawowe kryteria które musi spełniać osoba by mogła świadczyć psychoterapie - jest to minimum ukończenie 2 lat szkolenia psychoterapeutycznego oraz pracowanie pod superwizją osoby posiadającej certyfikat superwizora psychoterapii. Kryteria takie wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 roku.