10
O MNIE
serwiszglossie

 

Wybrany przeze mnie zawód jest moją pasją, którą pielęgnuję i rozwijam od blisko dwudziestu pięciu lat. Mój pierwszy zawód to nauczyciel, drugi – pedagog, trzeci -psycholog.

 Zanim ukończyłam studia nadające mi kwalifikacje zawodowe, 
z poświęceniem realizowałam się jako harcerka. Zdobywałam stopnie, sprawności i odznaki. Liczyłam kilometry spędzone na szlaku z drużyną turystyczną. Z harcerską pasją spełniałam się wykonując powierzone mi zadania wynikające z pełnionych funkcji. Byłam drużynową drużyny zuchowej i harcerskiej. Byłam najmłodszym członkiem młodzieżowym Komendy Hufca ZHP, a następnie Komendantem Szczepu Harcerskiego w stopniu podharcmistrza. Tam poznawałam wielu nowych ludzi, wśród których dojrzewałam, uczyłam się odpowiedzialności, dobrej komunikacji i współpracy. Od wymienionych wyżej doświadczeń i pełnego przekonania jaką drogę pracy powinnam wybrać, rozpoczęłam doskonalenie zawodowe w kierunku pomagania ludziom  jako pedagog, psycholog i terapeuta..

 Pierwszym kierunkiem moich studiów była Pedagogika Pracy przygotowująca mnie do pracy na stanowisku nauczyciela zawodu               w Zasadniczej Szkole Odzieżowej.

 

 

 Inne  kierunki studiów

1. Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza na Uniwersytecie Białostockim      w Białymstoku.  

2. Studia Podyplomowe – przygotowujące do prowadzenia grupowych warsztatów psychologicznych w charakterze trenera na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. (Wydział Pedagogiki i Psychologii)   

3. Studia Podyplomowe - przygotowujące do pracy terapeutycznej z dziećmi   i młodzieżą ; Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. (Wydział Psychologii) 

4. Psychologia – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie. Wybrane moduły specjalizacyjne; Wspomaganie Rozwoju Młodzieży oraz Interwencja Kryzysowa.

5. Psychoterapia Dzieci i Młodzieży  - Laboratorium Psychoedukacji              w Warszawie

 

 

  Specjalistyczne formy doskonalenia :

5. TSR - terapia krótkoterminowa skierowana do osób indywidualnych. (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień). 

6. Terapia  TSR  z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną    

7. Terapia TSR  par metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach.

8. Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym - terapeuta w dialogu z parą,  para w dialogu z terapeutą. 

8. Terapia osób z myślami i zachowaniami suicydalnymi (samobójczymi)   

9. Szkolenie „Rozwijanie praktycznych umiejętności wychowawczych”          w zakresie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych (140 godz.) 

10. Szkolenie przygotowujące do pracy o charakterze terapeutycznym           z        grupami młodzieżowymi (209 godz.) 

11. Szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona, I i II stopień 

12. Warsztaty przygotowujące do pracy z młodzieżą pt. „Profilaktyka problemów wychowawczych” 

13. Szkolenie przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży „TAK czy NIE” (funkcjonowanie rodziny alkoholowej) 

14. Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” wg A.Faber i E.Mezlish

15.Szkolenie - strategie ukierunkowane na terapię i diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

16. Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzeń nerwicowych - diagnoza, postępowanie terapeutyczne, systemy wsparcia.

17. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenie psychologiczne

18 .Pierwsz pomoc w sytuacjach kryzysowych- szkolenie psychologiczne

19. Rozpoznawanie i pomoc osobom zagrożonym autodestrukcją (samookaleczenia,zamachy samobójcze).